భగవంతుని ఎలా శరణు కోరాలి!

రామానుజాచార్యులు శరణాగతి గద్యలో ఏం చెప్పారు ? ఆచార్య వేణు గారు ఆ రహస్యాలను మనకు అందించారు.

0

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.